ما ماموریت داریم بارعایت انضباط مالی و اصول اخلاق حرفه ای در راستای تکریم مشتریان خود گام های اساسی برداریم و مطلوبترین شاخص های  سودآوری کسب گردد.