اعضای هیات مدیره شرکت واسپاری توسعه گستر برنا


آقای علی رضا الیکایی – مدیرعامل و عضو هیات مدیره

آقای علی صادقی گلسفیدی – رئیس هیات مدیره

آقای روح اله گلشن امیر حسینی – نایب رئیس هیات مدیره

آقای سعید باقری – عضو هیات مدیره

آقای سعید کاشانی فر – عضو هیات مدیره