نیروی های انسانی شرکت به عنوان منابع و سرمایه های اصلی شرکت تلقی می گردند.

مدیریت و کلیه همکاران شرکت متعهد به رعایت تعهدات  به مشتریان می باشند.

مدیریت و کلیه همکاران متعهد به رعایت اخلاق حرفه ای و رعایت اصول مشتری مداری می باشند.